Ông Lưu Danh Anh Vũ

Giám đốc phát triển kinh doanh và đối tác, HCL Software tại Việt NamShare

Ông Lưu Danh Anh Vũ