Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn, Cục PTTTDN, Bộ KH&CNShare

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh