PGS. TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng ban tổ chứcShare

PGS. TS. Trương Gia Bình