GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG

  • Hội đồng đánh giá, bình chọn giải thưởng do Ban tổ chức thành lập.
  • Thành phần: gồm các chuyên gia uy tín, có chuyên môn cao từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực thành phố thông minh, quản lý, công nghệ, viễn thông, tài chính, kiến trúc, giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà báo.
  • Trách nhiệm:
    • Thành lập và cử đoàn giám khảo tới các đơn vị tham gia để đánh giá thuyết trình và thẩm định thực tế.
    • Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng.