NHÓM 4: CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  2. Profile doanh nghiệp và sản phẩm (nếu có)
  3. Bằng khen, chứng nhận (nếu có)
  4. Logo của đơn vị
  5. Video demo giải pháp (nếu có)
  6. Phiếu đăng ký (Download)
  7. Thông tin đăng ký (Download)
  8. Cam kết bản quyền (Download)

Cách thức nộp hồ sơ: