KINH PHÍ TỔ CHỨC

QUYẾT ĐỊNH

  • Điều 1: Các đơn vị được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh thuộc Nhóm 1 được miễn phí truyền thông, quảng bá theo kế hoạch của Giải thưởng Các đơn vị được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh thuộc nhóm 2,3,4 có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho các hoạt động truyền thông, quảng bá, tiếp thị cho các Giải thưởng được công nhận. Mức kinh phí đóng góp là 23 triệu đồng/giải thưởng.
  • Điều 2: Văn phòng VINASA có trách nhiệm sử dụng kinh phí đóng góp của các đơn vị được nhận giải thưởng thuộc các lĩnh vực của nhóm 2,3,4 cho các hoạt động quảng bá truyền thông theo kế hoạch của Chương trình.
  • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022, Văn phòng VINASA và các đơn vị được công nhận Giải thưởng căn cứ quyết định thi hành./.