Vietnam Smart City Award 2020 ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VIỆT NAM