Vietnam Smart City Award 2020 THÔNG TIN LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG