NHÓM 1: CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Đề án về thành phố thông minh (quyết định phê duyệt, chi tiết đề án)
  2. Các giải thưởng/ danh hiệu/ bằng khen/ giấy khen đã đạt được (đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thành phố thông minh) (nếu có)
  3. Logo của đơn vị
  4. Video demo giới thiệu về tỉnh, thành phố
  5. Mẫu Phiếu đăng ký (Download)
  6. Mẫu Thông tin đăng ký online (Download)

Cách thức nộp hồ sơ: