NHÓM 1: CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Nhóm 1: Các Giải thưởng dành cho các thành phố thông minh: được bình xét theo 14 hạng mục. Mỗi tỉnh, thành phố có thể đăng ký tham gia cho nhiều hơn 1 lĩnh vực, tối đa 3 lĩnh vực, và đề cử thêm các thành phố/quận/huyện/thị xã trực thuộc tham gia, bao gồm và không giới hạn trong các hạng mục nêu dưới đây:

 1. Thành phố Quy hoạch thông minh
 2. Thành phố Điều hành, quản lý thông minh
 3. Thành phố Dịch vụ Công thông minh
 4. Thành phố Hạ tầng số thông minh
 5. Thành phố Giao thông và Logistics thông minh
 6. Thành phố Giáo dục thông minh
 7. Thành phố Du lịch thông minh
 8. Thành phố Y tế thông minh
 9. Thành phố Năng lượng thông minh
 10. Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch
 11. Thành phố Cấp, thoát và xử lý nước thông minh
 12. Thành phố an ninh, an toàn
 13. Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp ĐMST
 14. Các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh khác đang được TP triển khai, áp dụng thực tế đem lại hiệu quả cho người dân, DN và cộng đồng, xã hội

Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có hồ sơ đề cử sẽ được ưu tiên lựa chọn để đề cử Giải thưởng Đô thị thông minh Việt Nam 2022 – Giải thưởng duy nhất dành cho 01 tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng cao nhất các tiêu chí của Chương trình.

Hồ sơ tham gia bao gồm:

 1. Đề án về thành phố thông minh (quyết định phê duyệt, chi tiết đề án)
 2. Các giải thưởng/ danh hiệu/ bằng khen/ giấy khen đã đạt được (đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thành phố thông minh) (nếu có)
 3. Logo của đơn vị
 4. Video demo giới thiệu về tỉnh, thành phố
 5. Mẫu Phiếu đăng ký (Download)
 6. Mẫu Thông tin đăng ký online (Download)

Cách thức nộp hồ sơ: