TIÊU CHÍ NHÓM 1: CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Bộ tiêu chí đánh giá, bình chọn cho nhóm này được xây dựng dựa trên quan điểm chỉ xét thực tế việc ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ tại các thành phố, tạo thêm nhiều giá trị, sáng tạo, linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả cho việc hoạch định, xây dựng, quản lý các thành phố, đem lại sự thoải mái, thịnh vượng, an toàn, tiện ích cho người dân và phát triển doanh nghiệp. Nhóm gồm các tiêu chí sau:

 • Hành lang pháp lý
 • Thực tế xây dựng và triển khai các đề án thành phố thông minh của tỉnh/thành phố
 • Ứng dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch, quản lý, xây dựng và phát triển thành phố
 • Các đề án, dự án, chương trình ứng dụng CNTT liên quan đến xây dựng, quản lý, phát triển thành phố thông minh bền vững của tỉnh/thành phố
 • Quy mô và tỉ lệ đầu tư cho xây dựng Hạ tầng dữ liệu/hạ tầng số của tỉnh/thành phố
 • Mức độ hoàn thiện của chính quyền điện tử/chính quyền số
 • Các ứng dụng, tiện ích thông minh cho người dân và doanh nghiệp
 • Bảo mật an toàn thông tin, an ninh cho người dân
 • Khả năng tiếp cận cơ hội số của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp tại thành phố
 • Các chính sách, chương trình, hoạt động khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, thành phố
 • Sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho xây dựng thành phố thông minh
 • Các tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên ngành, kỹ thuật riêng của từng lĩnh vực đăng ký
 • Chất lượng hồ sơ và năng lực trình bày

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH PHỐ/ĐÔ THỊ THÔNG MINH

STT

Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)

Điểm

1

Các văn bản pháp lý và Mức độ/thực trạng triển khai chương trình/đề án

15

Các văn bản pháp lý

60

 
Mức độ/thực trạng triển khai các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực đăng ký

40

 

2

Kiến trúc ICT và Hạ tầng dữ liệu của chương trình/đề án

10

Kiến trúc CNTT của đề án/chương trình

40

 
Hạ tầng dữ liệu của đề án/chương trình

60

 

3

Mức độ ứng dụng công nghệ thông minh

 

25

Tỉ lệ đầu tư cho ứng dụng CNTT/tổng vốn đầu tư

50

 
Các ứng dụng CNTT trong lĩnh vực đề cử

50

 

4

Bảo mật, an toàn thông tin, an ninh an toàn

10

Bảo mật an toàn thông tin

40

 
An ninh an toàn cho doanh nghiệp, tổ chức, người làm việc

60

 

5

Hiệu quả

20

Hiệu quả kinh tế

30

 
Hiệu quả môi trường

20

 
Chất lượng các tiện ích cho DN

25

 
Hiệu quả về quản lý

25

 

6

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,… đang áp dụng

10

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,… đang áp dụng

100

 

7

Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

10

Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

30

 
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác

40

 
Trả lời tốt các câu hỏi

30

 


BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
DÀNH CHO THÀNH PHỐ HẤP DẪN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Các chính sách, chương trình, hoạt động khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, thành phố
(cung cấp thông tin nếu đăng ký lĩnh vực
Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp ĐMST)

STT

Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)

Điểm

1

Các chính sách

20

Các văn bản chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

50

 
Tổng ngân sách cho hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

50

 

2

Các chương trình hỗ trợ

30

Các chương trình đào tạo

25

 
Các chương trình hỗ trợ vốn

25

 
Các chương trình kết nối đầu tư

30

 
Các hỗ trợ về địa điểm, văn phòng

20

 

3

Các hoạt động ươm tạo, hỗ trợ/thúc đẩy khởi nghiệp

20

Các vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

40

 
Các tổ chức accelerator

40

 
Các hoạt động hợp tác quốc tế

20

 

4

Thành tích 

20

Số lượng DN KN/số lượng DN thành lập mới

30

 
Số lượng vốn gọi được của các doanh nghiệp KN trên địa bàn tỉnh/thành phố

30

 
Đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

40

 

5

Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

10

Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

30

 
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác

40

 
Trả lời tốt các câu hỏi

30

 

Giải thưởng Đô thị thông minh Việt Nam 2022 sẽ được trao duy nhất cho 01 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có hồ sơ đề cử và đáp ứng cao nhất các tiêu chí trên đây.