TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Có 4 nhóm tiêu chí riêng cho 4 đối tượng xét trao Giải thưởng. Các tiêu chí đánh giá sẽ được cụ thể hoá vào bảng chấm điểm của từng nhóm đối tượng bình chọn, xét trao Giải thưởng.

Các nhóm tiêu chí cụ thể cho từng nhóm như sau:

 1. Các tiêu chí đánh giá Nhóm 1: Giải thưởng dành cho các thành phố thông minh

Bộ tiêu chí đánh giá, bình chọn cho nhóm này được xây dựng dựa trên quan điểm chỉ xét thực tế việc ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ tại các thành phố, tạo thêm nhiều giá trị, sáng tạo, linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả cho việc hoạch định, xây dựng, quản lý các thành phố, đem lại sự thoải mái, thịnh vượng, an toàn, tiện ích cho người dân và phát triển doanh nghiệp. Nhóm gồm các tiêu chí sau:

 • Hành lang pháp lý
 • Thực tế xây dựng và triển khai các đề án thành phố thông minh của tỉnh/thành phố
 • Ứng dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch, quản lý, xây dựng và phát triển thành phố
 • Các đề án, dự án, chương trình ứng dụng CNTT liên quan đến xây dựng, quản lý, phát triển thành phố thông minh bền vững của tỉnh/thành phố
 • Quy mô và tỉ lệ đầu tư cho xây dựng Hạ tầng dữ liệu/hạ tầng số của tỉnh/thành phố
 • Mức độ hoàn thiện của chính quyền điện tử/chính quyền số
 • Các ứng dụng, tiện ích thông minh cho người dân và doanh nghiệp
 • Bảo mật an toàn thông tin, an ninh cho người dân
 • Khả năng tiếp cận cơ hội số của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp tại thành phố
 • Các chính sách, chương trình, hoạt động khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, thành phố
 • Sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho xây dựng thành phố thông minh
 • Các tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên ngành, kỹ thuật riêng của từng lĩnh vực đăng ký
 • Chất  lượng hồ sơ và năng lực trình bày

 

 1. Các tiêu chí đánh giá Nhóm 2: Giải thưởng dành cho Các Dự án bất động sản thông minh
 • Đảm bảo pháp lý của dự án
 • Mức độ/thực trạng triển khai dự án/toà nhà
 • Ứng dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch, quản lý, triển khai tổng thể dự án/toà nhà
 • Kiến trúc ICT và Hạ tầng dữ liệu/hạ tầng số của dự án/toà nhà
 • Các ứng dụng, tiện ích thông minh của dự án/toà nhà: môi trường, năng lượng, quản lý dân cư, quản lý thiết bị…
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,… đang áp dụng
 • Bảo mật an toàn thông tin, an ninh cho dự án/toà nhà
 • Chất lượng hồ sơ và năng lực trình bày

 

 1. Các tiêu chí đánh giá Nhóm 3: Giải thưởng dành cho các Dự án Bất động sản Công nghiệp
 • Tình trạng hoạt động của khu công nghiệp/công nghệ
 • Ứng dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch, quản lý, triển khai tổng thể khu
 • Kiến trúc ICT và Hạ tầng dữ liệu/hạ tầng số của khu
 • Các ứng dụng, tiện ích thông minh của khu: môi trường, năng lượng, quản lý doanh nghiệp, tổ chức trong khu, quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng…
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,…
 • Bảo mật an toàn thông tin, an ninh
 • Dịch vụ tiện ích, thông minh cho doanh nghiệp, tổ chức trong khu
 • Chất lượng hồ sơ và năng lực trình bày

 

 1. Các tiêu chí đánh giá Nhóm 4: Giải thưởng dành cho các Giải pháp công nghệ
 • Tính năng của sản phẩm/giải pháp/ứng dụng
 • Tài chính/Doanh thu/tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng
 • Tiềm năng thị trường
 • Ưu điểm vượt trội của sản phẩm/giải pháp/ứng dụng (độc đáo, hiệu quả, công nghệ, chất lượng….)
 • Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày