The BlogShare

Fchat đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Vietnam Smart City Award 2022) tại hạng mục Giải pháp cho chính quyền số