The BlogShare

Các giải pháp chuyển đổi số đô thị của Viettel Solutions đạt Giải thưởng Smart City Việt Nam 2023