HẠNG MỤC BÌNH CHỌN

Nhóm 1: Các Giải thưởng dành cho các đô thị thông minh:  được bình xét theo 14 hạng mục, mỗi hạng mục trao 01 giải thưởng. Mỗi tỉnh, thành phố có thể đăng ký tham gia cho nhiều hơn 1 khu đô thị, 1 lĩnh vực, bao gồm và không giới hạn trong các hạng mục nêu dưới đây.

1)      Đô thị Quy hoạch thông minh

2)      Đô thị Điều hành, quản lý thông minh

3)      Đô thị Dịch vụ Công thông minh

4)      Đô thị Hạ tầng số thông minh

5)      Đô thị Giao thông và Logistics thông minh

6)      Đô thị Giáo dục thông minh

7)      Đô thị Du lịch thông minh

8)       Đô thị Y tế thông minh

9)       Đô thị Năng lượng thông minh

10)  Đô thị quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch

11)  Đô thị Cấp, thoát và xử lý nước thông minh

12)  Đô thị an ninh, an toàn

13)  Đô thị hấp dẫn Khởi nghiệp ĐMST

14)  Các lĩnh vực ứng dụng đô thị thông minh khác đang được TP triển khai, áp dụng thực tế đem lại hiệu quả cho người dân, DN và cộng đồng, xã hội

Nhóm 2: Giải thưởng dành cho Các Dự án bất động sản thông minh (Smart Real Estate): được bình xét theo 03 hạng mục, không giới hạn số lượng giải thưởng cho mỗi hạng mục

  • Dự án bất động sản thông minh
  • Toà nhà thông minh
  • Khu đô thị thông minh

Nhóm 3: Giải thưởng dành cho các dự án bất động sản công nghiệp thông minh: được bình xét theo 04 hạng mục, không giới hạn số lượng các giải thưởng cho mỗi hạng mục

  • Khu Công nghệ thông minh
  • Khi Công nghệ cao thông minh
  • Khu Công nghiệp thông minh
  • Khu chế xuất thông minh

Nhóm 4:

Giải thưởng dành cho các Giải pháp công nghệ số cho đô thị thông minh: là các Giải pháp công nghệ số bao gồm cả các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng đã được triển khai ứng dụng thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực phát triển thành phố/ đô thị thông minh, được bình xét theo 20 hạng mục, không giới hạn số lượng các giải thưởng cho mỗi hạng mục

1)      Giải pháp cho Chính quyền số

2)      Giải pháp Quy hoạch đô thị thông minh

3)      Giải pháp cho hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh

4)      Giải pháp hạ tầng số cho đô thị thông minh

5)      Giải pháp/ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh

6)      Giải pháp An toàn thông tin

7)      Giải pháp du lịch thông minh

8)      Giải pháp thanh toán thông minh

9)      Giải pháp giao thông thông minh

10) Giải pháp giáo dục thông minh

11) Giải pháp nông nghiệp thông minh

12) Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn

13) Giải pháp y tế thông minh

14) Giải pháp năng lượng thông minh

15) Giải pháp môi trường thông minh

16) Giải pháp xây dựng thông minh

17)   Giải pháp cấp, thoát và xử lý nước thông minh

18)   Giải pháp cho nhà máy thông minh

19)   Giải pháp cho toà nhà/căn hộ thông minh

20)   Giải pháp cho khu công nghiệp thông minh