KINH PHÍ TRUYỀN THÔNG

Các đơn vị không phải đóng phí khi đăng ký tham gia Giải thưởng. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.

Những đơn vị có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Giải thưởng. Các quyền lợi truyền thông mời xem tại: https://smartcitiesvietnam.com/quyen-loi//

Mức đóng góp kinh phí truyền thông, quảng bá cho các Đề cử được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh 2023 như sau:

* Các đơn vị được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh thuộc Nhóm 1 được miễn phí truyền thông, quảng bá theo kế hoạch của Giải thưởng

* Các đơn vị được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh thuộc nhóm 2,3,4 có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho các hoạt động truyền thông, quảng bá, tiếp thị cho các Giải thưởng được công nhận. Mức kinh phí đóng góp là 26 triệu đồng/giải thưởng.

Văn phòng VINASA có trách nhiệm sử dụng kinh phí đóng góp của các đơn vị được nhận giải thưởng thuộc các lĩnh vực của nhóm 2,3,4 cho các hoạt động quảng bá truyền thông theo kế hoạch của Chương trình.