KINH PHÍ TỔ CHỨC

  • Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng, tổ chức Chương trình truyền thông Giải thưởng để quảng bá, tiếp thị chung cho các thành phố, dự án bất động sản, bất động sản công nghiệp, giải pháp công nghệ đạt giải thưởng.
  • Các thành phố, dự án bất động sản, bất động sản công nghiệp, giải pháp công nghệ không phải đóng phí khi đăng ký tham gia Giải thưởng. Toàn bộ kinh phí tổ chức do Ban Tổ chức cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.
  • Các đơn vị có các bất động sản/dự án bất động sản (nhóm 2), bất động sản công nghiệp/dự án bất động sản công nghiệp (nhóm 3), giải pháp công nghệ (nhóm 4) đạt Giải thưởng có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các Giải thưởng. Mức kinh phí đóng góp: 23.000.000đ/giải thưởng