KINH PHÍ TỔ CHỨC

  • Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng, tổ chức Chương trình truyền thông Giải thưởng để quảng bá, tiếp thị chung cho các thành phố, dự án bất động sản, bất động sản công nghiệp, giải pháp công nghệ đạt giải thưởng.
  • Các thành phố, dự án bất động sản, bất động sản công nghiệp, giải pháp công nghệ không phải đóng phí khi đăng ký tham gia Giải thưởng. Toàn bộ kinh phí tổ chức do Ban Tổ chức cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.
  • Các đơn vị có các dự án bất động sản, bất động sản công nghiệp, giải pháp công nghệ đạt Giải thưởng có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các Giải thưởng. Mức đóng góp cụ thể do Ban Tổ chức quy định. Cụ thể:

        + Các đơn vị được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh thuộc Nhóm 1 được miễn phí truyền thông, quảng bá theo kế hoạch của Giải thưởng

        + Các đơn vị được công nhận Giải thưởng Thành phố thông minh thuộc nhóm 2,3,4 có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho các hoạt động truyền thông, quảng bá, tiếp thị cho các Giải thưởng được công nhận. Mức kinh phí đóng góp là 23 triệu đồng/giải thưởng.