ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Nhóm 1: Dành cho các đô thị, thành phố thuộc 6 loại hình đô thị của Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 về việc phân loại đô thị. Các Sở chuyên ngành có thể đại diện tỉnh/thành phố đăng ký cho các lĩnh vực phụ trách
  • Nhóm 2: Dành cho các Bất động sản hoặc Dự án bất động sản, Khu đô thị, Tòa nhà thông minh
  • Nhóm 3: Dành cho các Bất động sản hoặc Dự án bất động sản công nghiệp
  • Nhóm 4: Dành cho các giải pháp công nghệ cho các thành phố, bất động sản, khu công nghiệp thông minh