TIÊU CHÍ NHÓM 4: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Các tiêu chí đánh giá Nhóm 4: Giải thưởng dành cho các Giải pháp công nghệ

  • Tính năng của sản phẩm/giải pháp/ứng dụng
  • Tài chính/Doanh thu/tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng
  • Tiềm năng thị trường
  • Ưu điểm vượt trội của sản phẩm/giải pháp/ứng dụng (độc đáo, hiệu quả, công nghệ, chất lượng….)
  • Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

 

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%) Điểm
1 Tính độc đáo 10 Ý tưởng sáng tạo/độc đáo 60  
Định hình/phù hợp xu hướng 40  
2 Tính hiệu quả 15 Tối ưu quy trình, quản lý 40  
Tăng năng suất 30  
Tiết kiệm chi phí sản xuất 30  
3 Tiềm năng thị trường 15 Thị phần và tiềm năng thị trường 60  
Mô hình, chiến lược kinh doanh 40  
4

 

Tính năng 15 Khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng 50  
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến 25  
Tính năng bảo mật 25  
 

5

Công nghệ,  chất lượng sản phẩm 15 Công nghệ tiên tiến 40  
Các tiêu chuẩn/quy trình áp dụng 30  
Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng 30  
6 Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng 20 Doanh thu sản phẩm 40  
Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng 30  
Tác động kinh tế, xã hội 30  
7 Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày 10 Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh 30  
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác 40  
Trả lời tốt các câu hỏi 30