NHÓM 1: CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Nhóm 1: Các Giải thưởng dành cho các thành phố thông minh: được bình xét theo 15 hạng mục. Mỗi tỉnh, thành phố có thể đăng ký tham gia cho nhiều hơn 1 lĩnh vực, tối đa 3 lĩnh vực, và đề cử thêm các thành phố/quận/huyện/thị xã trực thuộc tham gia, bao gồm và không giới hạn trong các hạng mục nêu dưới đây:

1)      Thành phố Quy hoạch thông minh

2)      Thành phố Điều hành, quản lý thông minh (IOC)

3)      Thành phố Dịch vụ Công thông minh

4)      Thành phố Hạ tầng thông minh

5)      Thành phố Giao thông thông minh

6)      Thành phố Giáo dục thông minh

7)      Thành phố Du lịch thông minh

8)       Thành phố Y tế thông minh

9)       Thành phố Năng lượng thông minh

10)   Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch

11)   Thành phố Cấp, thoát và xử lý nước thông minh

12)   Thành phố an ninh, an toàn

13)   Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp ĐMST

14)   Thành phố phát triển kinh tế số xuất sắc

15)   Các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh khác đang được TP triển khai, áp dụng thực tế đem lại hiệu quả cho người dân, DN và cộng đồng, xã hội

Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có hồ sơ đề cử sẽ được ưu tiên lựa chọn để đề cử Giải thưởng Đô thị thông minh Việt Nam 2023 – Giải thưởng duy nhất dành cho 01 tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng cao nhất các tiêu chí của Chương trình.

Hồ sơ tham gia bao gồm:

  1. Đề án về đô thị thông minh (Quyết định phê duyệt, chi tiết đề án)
  2. Các Giải thưởng/ Bằng khen/ Giấy khen đã đạt được (đặc biệt liên quan đến Đô thị thông minh) (nếu có)
  3. Logo của đơn vị
  4. Video demo giới thiệu về tỉnh, thành phố
  5. Phiếu đăng ký (download)
  6. Thông tin đăng ký (Download)