TS. Nguyễn Nhật Quang

Thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASAShare

TS. Nguyễn Nhật Quang